Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES (dalej jako „Polityka”)

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego alpinsport.pl (dalej jako „Serwis”).

Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma ALP Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Rybnicka 20, NIP 634-249-76-04, REGON 278066816 (dalej jako „Administrator”).

W razie pytań lub wątpliwości, w zakresie postanowień niniejszej Polityki, zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: [email protected].


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce, a każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje znajomość postanowień aktualnej Polityki. Najczęściej przyczyną zmian może być, w szczególności rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy też rozwój Serwisu poprzez wdrożenie przez Administratora nowych funkcjonalności. Zmiana zostanie podana do wiadomości Użytkowników Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie zaktualizowanej wersji lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Administratora w kontaktach z Użytkownikami, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w
zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Podjęcie działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”) – wykonanie umowy.

Okres przetwarzania: przez okres trwania umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa odnoszących się do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny.

Okres przetwarzania: Dane przetwarzane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku rachunkowości i dokumentacji księgowej, co do zasady, okres ten wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku, w którym wystąpiło zdarzenie w związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

Prowadzenie komunikacji marketingowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes, przy czym działania te ze względu na Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na dany kanał komunikacji.

Okres przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.

Prowadzenie korespondencji, w ramach załatwienia sprawy, w tym udzielanie odpowiedzi na zadane pytania za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail Administratora

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania: nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi i/lub załatwienia sprawy, z zastrzeżeniem, że po tym czasie dane te mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Analiza ruchu sieciowego, zapewnienie bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania: Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Ustalenie, dochodzenie oraz obrony przed roszczeniami

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora

Okres przetwarzania: do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

 

Dobrowolność podania danych:
Przekazywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy oraz innych wskazanych powyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji umowy oraz innych wskazanych powyżej celów przetwarzania.

Profilowanie
Administrator nie będzie wykorzystywał pozyskanych danych Użytkowników Serwisu do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Odbiorcy danych
Administrator może udostępnić przetwarzane dane Użytkowników Serwisu:

 • swoim pracownikom oraz współpracownikom, którzy w określonym, ograniczonym upoważnieniem zakresie mogą mieć dostęp do danych Użytkowników, w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
 • podmiotom zewnętrznym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności: dostawcom usług technicznych (tj. usługi IT, dostawcy systemów informatycznych), firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, itp.;
 • uprawnionym podmiotom, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Przekazywanie danych do Państw trzecich
Dane osobowe Użytkowników, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może finalnie powodować przekazanie danych Użytkowników poza EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator lub podmiot działający na zlecenie Administratora zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub Administrator stosuje inne odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Przysługujące prawa, w związku z przetwarzaniem
RODO precyzuje określone prawa jakie przysługują osobom fizycznym, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratorów danych. Zgodnie z powyższym, Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wycofania udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na jej zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 21 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zachodzi podejrzenie, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby wskazanej powyżej.
Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdują zastosowania w każdym przypadku przetwarzania danych Użytkowników Serwisu przez Administratora. Przed realizacją ww. praw, Administrator ma obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH [FACEBOOK, INSTAGRAM]
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Mediów społecznościowych, tj.:

 • www.facebook.com/AlpinSportPL;
 • www.instagram.com/alpinsportpl;

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.
Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Mediów społecznościowych przez Użytkownika.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych
Efektywne prowadzenia profili w Mediach społecznościowych, w szczególności poprzez przekazywanie Użytkownikom informacji o produktach, inicjatywach i innej aktywności związanej z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania: nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi i/lub załatwienia sprawy, z zastrzeżeniem, że po tym czasie dane te mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Możliwe jest także przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika w Mediach społecznościowych).
Umożliwienie aktywności na profilach Administratora, w szczególności poprzez prowadzenie korespondencji za pośrednictwem Messengera (lub innych usług oferowanych przez dostawców wykorzystywanych platform społecznościowych, m.in.: Direct Message, komentarze, itp.), w ramach załatwienia sprawy, w tym udzielanie odpowiedzi na zadane pytania Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika w Mediach społecznościowych).
Ustalenie, dochodzenie oraz obrony przed roszczeniami Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora
Okres przetwarzania: do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.

 

Dobrowolność podania danych:
Przekazywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy oraz innych wskazanych powyżej celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania.

Profilowanie
Administrator nie będzie wykorzystywał pozyskanych danych Użytkowników do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Odbiorcy danych
Administrator może udostępnić przetwarzane dane Użytkowników:
swoim pracownikom oraz współpracownikom, którzy w określonym, ograniczonym upoważnieniem zakresie mogą mieć dostęp do danych Użytkowników, w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
podmiotom zewnętrznym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, w szczególności: dostawcom usług technicznych (tj. usługi IT, dostawcy systemów informatycznych), firmom transportowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, itp.;
uprawnionym podmiotom, w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Przekazywanie danych do Państw trzecich
Dane osobowe Użytkowników, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może finalnie powodować przekazanie danych Użytkowników poza EOG. Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator lub podmiot działający na zlecenie Administratora zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską lub Administrator stosuje inne odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Przysługujące prawa, w związku z przetwarzaniem
RODO precyzuje określone prawa jakie przysługują osobom fizycznym, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratorów danych. Zgodnie z powyższym, Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wycofania udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 21 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zachodzi podejrzenie, że przetwarzanie danych Administratora narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby wskazanej powyżej.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdują zastosowania w każdym przypadku przetwarzania danych Użytkowników Serwisu przez Administratora. Przed realizacją ww. praw, Administrator ma obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
Pliki cookie to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika (komputer, smartfon, itp.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Użytkownika Serwisu (m.in. wybór czcionki, kontrastu, akceptacja Polityki), utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowanie treści.

Administrator korzysta z plików cookie, w następujących celach:

 • zwiększenia użyteczności Serwisu i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika;
 • tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w Serwisie i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika;
 • wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili Serwis;
 • wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań Użytkowników i ich zachowań w sieci

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookie. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.


Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookie może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego. Użytkownik ma również możliwość korzystać z Serwisu ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymaj 5% jednorazowej zniżki na przyszłe zakupy w formie kuponu rabatowego na wszystkie nasze produkty!

Dziękujemy. Na podany adres został wysłany link aktywacyjny Adres email, nie może być pusty! Podczas zapisu wystąpił błąd Podany email jest już zapisany w naszej bazie
Ładowanie...